Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

AŁ-nauczanie indywidualne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

Realizowane przedmioty:

#################################
Język polski

Data realizacji: 23.03.2020
 
Temat: Do pełnia dopełniam – dopełnienie.
Przypomnienie wiadomości – jaką pełni funkcję? na jakie odpowiada pytania? jakimi częściami mowy jest wyrażana?
Zapoznać się z informacjami ze strony www.epodreczniki.pl oraz wykonać ćwiczenia
https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam---dopełnienie/DnG3TXcTA
#############
30.03.2020
Temat: Przydaje blasku rzeczownikowi – przydawka
Przypomnienie wiadomości – jaka pełni funkcję? na jakie odpowiada pytania? jakimi częściami mowy jest wyrażana?
Zapoznać się z informacjami ze strony www.epodreczniki.pl oraz wykonać ćwiczenia
https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DWFGJ08BF

#################################
Język angielski

Data realizacji: 26.03.2020

 
Temat: Utrwalenie from czasowników nieregularnych w czasie past simple.
Ćwiczeniówka str.8 ćwiczenia:5 i 6.

Żanet Kococik

#############
Lesson  01.04.2020
 
Topic: Writing. Ćwiczymy pisanie pocztówki.
Podręcznik: str. 19 ćwiczenie 5 (przeczytaj pocztówkę, wypisz do zeszytu nieznane słówka i je przetłumacz, a następnie ułóż punkty a,b,c w odpowiedniej kolejności zgodnie z treścią tekstu).


#############
Lesson 08.04.2020

Topic: Famous places in London. Praca z tekstem

Podręcznik: Ćwiczenie 1 str. 20 (spójrz na mapę, dopasuj opisy a – f do miejsc z ramki 1 – 6, potem dopasuj miejsca z ramki do miejsc na mapie). Użyj słownika, gdy nie znasz słówek.


#############
Lesson 15.04.2020

Topic: Revision 1. Powtórzenie wiadomości.

Podręcznik: ćwiczenie 1 str. 21 (nazwij środki transportu na obrazku); ćwiczenie 4 str. 21 (tylko wypisz formę past simple podanych w ramce czasowników w zeszycie).

#############
Lesson  22.04.2020

 
Topic: Unit 2. SPORT. Nauka słownictwa.
 
Podręcznik: ćwiczenie 1 str. 23 (nazwij nazwy do sprzętu sportowego na obrazku); ćw. 2 str. 23 (dopasuj sprzęt do podanych w ramce sportów).
Skorzystaj ze słownika z tyłu książki.

#############
Lesson dn.29.04.2020
 
Topic: Utrwalenie słownictwa z tematu „Sport”.

 
Ćwiczeniówka: str. 11 ćw. 1 i 2.

#############
Lesson dn.06.05.2020
 
Topic: Past simple. Zdania przeczące.

 
Podręcznik: str. 26 ćw. 1 i 2. Przepisz do zeszytu wzór tworzenia formy przeczącej czasu past simple  z ćw. 1, naucz się jej a następnie w ćw. 2 utwórz zdania przeczące według podanego wzoru.

#############
Lesson dn.13.05.2020
 
Topic: Utrwalenie form przeczących w czasie przeszłym past simple.
 

Ćwiczeniówka: str. 13 ćw. 1.
#############
Lesson dn.20.05.2020
 
Topic: Funkcje językowe.  Talking about events. Opowiadanie o wydarzeniach. Nauka zwrotów.
 
Podręcznik: str. 27 ćw. 1. Przeczytaj dialog i przetłumacz słownictwo, zapisz w zeszycie.
#############

Lesson dn.26.05.2020
 
Topic: Past continuous. Zdania twierdzące i przeczące.
 
Podręcznik: str. 28 ćw. 1 i 2. Przepisz do zeszytu wzór tworzenia formy twierdzącej i przeczącej czasu past continuous  z ćw. 1, naucz się jej a następnie w ćw. 2 utwórz zdania przeczące i twierdzące według podanego wzoru zgodnie z obrazkiem.

 
#############
 
Lesson dn.02.06.2020
 
Topic: Utrwalenie form twierdzących i przeczących w czasie przeszłym ciągłym past .  continuous
 
Ćwiczeniówka: str. 13 ćw. 4, 5.
 

#############
 
Lesson dn.09.06.2020
 
Topic: The Red Book. Nauka zwrotów.
 
Podręcznik: str. 29 ćw. 6, 7. Przeczytaj tekst i przetłumacz słownictwo, zapisz w zeszycie.

Język angielski (23_06)


#################################

Historia

Data realizacj: 30.03.2020
 
Temat: Kryzys Rzeczypospolitej.
Przeczytaj temat lekcji: Kryzys Rzeczypospolitej, str. 109-111 i wykonaj ćwiczenia, str. 54-55 w zeszycie ćwiczeń.
#############
Data realizacj: 6.04.2020 r.

Temat: Barok i sarmatyzm. 
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika, str. 112-117 oraz wykonaj polecenia 1-5, str. 117 z podręcznika, w zeszycie przedmiotowym. Uzupełnij polecenia 1-6, str. 56-57 w zeszycie ćwiczeń. Prace prześlij na e-maila wiolettasp13@wp.pl
#############
20.04.2020 r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków-Kto zwyciężył pod Wiedniem? 
Przeczytaj temat z podręcznika, str. 118-119. Wykonaj ćwiczenia 1-5, str. 58-59, w zeszycie ćwiczeń oraz podsumowanie rozdziału III w zeszycie ćwiczeń, str. 60-61.
Będę Ciebie informowała, które prace są przeze mnie oceniane. Te prace będziesz przesyłała na mojego e-maila. 


#############
Data realizacji: 27.04.2020 r.

Temat: Monarchia absolutna we Francji.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika, str. 122-126 i wykonaj ćwiczenia 1-4, str. 62-63 ( zeszyt ćwiczeń ). 

#############
4.05.2020 r.

Temat: Oświecenie w Europie.
Przeczytaj temat lekcji, str. 132-137 i uzupełnij ćwiczenia 1-8, str. 66-68, w zeszycie ćwiczeń. 


#############
11.05.2020 r.

Temat: Nowe potęgi europejskie. 
Przeczytaj temat z podręcznika, str. 138-142 i uzupełnij ćwiczenia 1-7, str. 69-71. 


#############
18.05.2020 r.

Temat: Stany Zjednoczone Ameryki. 
Przeczytaj temat z podręcznika, str. 143-147 i uzupełnij ćwiczenia 1-5, str. 72-73, w zeszycie ćwiczeń. 

#############
25.05.2020

Temat: Tajemnice sprzed wieków-Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska? Podsumowanie rozdziału IV. 
Przeczytaj temat z podręcznika, str. 148-149 i uzupełnij ćwiczenia 1-4, str. 74-75 oraz 1-6, str. 76-77, w zeszycie ćwiczeń. 


#############
01.06.2020 r.

Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. Pierwszy rozbiór Polski.
Przeczytaj dwa kolejne tematy z podręcznika, str. 152-162 i uzupełnij ćwiczenia 1-7, str. 78-80 oraz 1-5, str. 81-82, w zeszycie ćwiczeń.


Historia (8_06)
Historia (15_06)
Historia (22_06)


#################################
Matematyka

Data realizacji 27.03.2020r.

Lekcja 1. Pole prostokąta. Wprowadzenie
 
Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole prostokąt przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.
Lekcja z e-podręcznika
Film z youtube
Materiały dodatkowe 1
Materiały dodatkowe 2
 
Karta_pracy_pole_figury

Życzę dobrej zabawy, owocnej pracy i dużo zdrówka:
Agnieszka Michalska

#############
30.03.2020r.

Lekcja 2. Pole równoległoboku i rombu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku i rombu na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

#############
3.04.2020r.
Temat: Pole trójkąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole trójkąta.
https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs
https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-trojkata_31_615
Jeżeli w ćwiczeniach są pola prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu i trójkąta to proszę zrobić. 
 
Karta pracy „pole trójkąta” (umieszczona na dole strony pod linią)

#############
Termin realizacji: 6.04.2020r.

Temat:  Pole trapezu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się jak obliczyć pole trapezu
https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s
https://szaloneliczby.pl/pole-trapezu-sprawdzian-klasa-6/
https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE
Proszę wykonać ćwiczenia od str. 82 do 84 (zeszyt ćwiczeń klasa 6).
#############
8.04.2020r.

Temat: Pola czworokątów
 Obliczanie pól czworokątów. 
https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-pol-i-obwodow-czworokatow/D4b0nyfC6 
https://www.matzoo.pl/klasa6/pola-czworokatow_31_426
Proszę wykonać ćwiczenia ze str. 85 do 87.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Tobie i całej Twojej rodzinie: wielu łask Bożych, miłości która będzie wypełniać Wasze serca oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia planów w życiu osobistym. Niech Zmartwychwstały Jezus odnowi w Was wiarę i ufność w Boga Jedynego, który roztoczy nad Wami opiekę, Wesołego Alleluja!🐣🐤🐏

#############
15.04.2020r.

Temat: Równania, czyli skąd my to znamy?
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-dodawanie/
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-odejmowanie/
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-mnozenie/
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-dzielenie/
https://www.youtube.com/watch?v=NkOBdAY8DIg&t=12s
Do tego tematy wykonaj ćwiczenia ze str.94 i 95 ( zeszyt ćwiczeń)

#############
17.04.2020r. 

Temat: Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązywania. 

https://www.youtube.com/watch?v=3gCnx75VXsU 
https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250 
https://www.youtube.com/watch?v=dMG1h4FiSLg

Pod tematem zrób zadanie 1 str. 75 i 76 (podręcznik). 
Praca domowa: ćwiczeniówka str. 96. 

#############
24.04.2020r. (2 godz.) 
Temat: Jak rozwiązać równanie?  
 
Proszę obejrzeć filmiki z poniższych linków:  
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/DcDkqLKBI 
 https://www.youtube.com/watch?v=NkOBdAY8DIg 
 
Na lekcji będziesz rozwiązywać równania metodą równań równoważnych oraz sprawdzać, czy otrzymane rozwiązanie spełnia dane równanie. 
Wykonaj: zad 1 str. 82 poziom A (a,b,c) , poziom B (a, b, c) , poziom C (a,b,c)  z podręcznika. 
Pracę wykonaj w zeszycie. Zrób jej zdjęcie i wyślij e-maila. Mój e-mail to matematykasp13@op.pl 
W zeszycie ćwiczeń zrób str. 98 i 99. 


#############
27.04.2020r.

Temat: Rozwiązywanie równań.
https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281
https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23
Do tego tematu wykonaj ćwiczenia ze str.101 do 102.
 #############
30.04.2020r.

Temat: Trudniejsze równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie.
 
Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
https://www.matzoo.pl/klasa7/rozwiazywanie-rownan-zestaw-1_57_370
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k
https://www.matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-rodzina_57_376.html
Do tego tematu wykonaj zadanie 1 str. 90

#############
04.05.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie równań – powtórzenie.
Na tej lekcji poćwiczymy rozwiązywanie równań.
https://pistacja.tv/film/mat00387-rownania-oznaczone-nieoznaczone-i-sprzeczne?playlist=281
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/rownania-z-jednaniewiadoma/plmat072-rownania-zadania
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazanie-rownania-liczba-rozwiazan-rownania/DG3FMpVz8
Proszę wykonać ćwiczenia ze str. 109 i 110. (Zeszyt ćwiczeń).
A teraz krótka kartkówka, która jest poniżej, proszę ją wykonać i mi odesłać. Powodzenia!!! Nie zapomnijcie się podpisać. Mój e-mail matematykasp13@op.pl


#############
8.05.2020r.

Temat: Bryły i ich objętość.

Na tej lekcji poznam różne rodzaje brył oraz jak się liczy ich objętość.
https://szaloneliczby.pl/objetosc/
 https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu/
https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu/
https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
Do tego tematu wykonaj ćwiczenia ze str. 111 i 113.

Matematyka (11_15_05)
Matematyka (18_22_05)
Matematyka (25_29_05)
Matematyka (1_5_06)
Matematyka (8_06)
Matematyka (15_19_06)
Matematyka (22_24_06)

#################################
Biologia

Data ralizacji: 27.03.2020

Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem: Przegląd i znaczenie gadów. 
Po przeczytaniu proszę o napisanie w zeszycie przedmiotowym krótkiej notatki dotyczącej tego tematu oraz udzielić w zeszycie odpowiedzi na ćwiczenie 2 ze strony 111 w podręczniku.
#############
Data realizacji 3.04.2020
 
Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,, Kręgowce zmiennocieplne''.
Bardzo proszę o zapoznanie się z podsumowaniem działu, które znajduje się w podręczniku strona 112-114.
Proszę o zrobienie zadań w zeszycie ćwiczeń - strony 93-96. 
Pozdrawiam.

 #############
17.04.2020 r

Temat: Ptaki- kręgowce zdolne do lotu
Bardzo proszę o przeczytanie treści z podręcznika –strona 119-124.  Po zapoznaniu się z treściami proszę napisać odpowiedzi na ćwiczenia: 1,2,3 ze strony 124 w podręczniku. Pracę proszę wysłać na adres e-mail: gieszcz.biologia@interia.pl do dnia 23.04.2020 r.

#############
24.04.2020r

Proszę o zapoznanie się z tematem: Ssaki-kręgowce, które karmią młode mlekiem.
Po przeczytaniu treści z podręcznika –strona 131-135, proszę o napisanie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak zbudowane jest ciało ssaków?
 2. Jak oddychają ssaki?
 3. Czy ssaki opiekują się swoim potomstwem?

Podpisaną pracę proszę przesłać na adres: gieszcz.biologia@interia.pl do dnia 30.04.2020 r
#############
8.05.2020r.

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków- lekcja na platformie Teams.
#############
15.05.2020 r.

Temat: Podsumowanie  wiadomości z działu:  Kręgowce stałocieplne
           (lekcja na platformie Teams).


#############
22.05.2020 r
Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: „Kręgowce stałocieplne”
#############
29.05.2020 r
Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z działu: Świat zwierząt.

#############
5.06.2020 r
Temat: Rodzaje tkanek - przypomnienie i utrwalenie wiadomości.#################################
Geografia

Termin realizacji: 6.04.2020

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Notatka do lekcji:
1. Rola przemysłu w niemieckiej gospodarce.
2. Restrukturyzacja niemieckiego przemysłu.
3. Nowoczesne przetwórstwo przemysłowe.
W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu

#############
15.04.2020
 
Temat: Turystyczne atrakcje Czech.
Notatka do lekcji:
1. Cechy środowiska przyrodniczego Czech.
2. Walory przyrodnicze i kulturowe Czech.
3. Znaczenie turystyki dla gospodarki Czech.
4. Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO znajdujące się w Czechach.
 
Uwaga : Amelko Czechy i Słowacja zostały rozbite przeze mnie na 2 jednostki lekcyjne, dlatego też zapoznaj się z samym tematem a ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń rozwiążesz po następnej lekcji.

 
#############
22 kwietnia 2020 roku

Temat: Turystyczne atrakcje Słowacji.

Notatka do lekcji:
1. Cechy środowiska przyrodniczego Słowacji .
2. Walory przyrodnicze i kulturowe Słowacji .
3. Znaczenie turystyki dla gospodarki Słowacji.
4. Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO znajdujące się na Słowacji.

W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.
Zapoznajemy się z tematem lekcji w podręczniku.


#############
29 kwietnia 2020

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze kulturowe Litwy.

Notatka do lekcji:
1. Położenie Litwy w Europie.
2. Cechy środowiska przyrodniczego Litwy .
3. Walory przyrodnicze i kulturowe Litwy.
4. Dziedzictwo kulturowe Litwy.

W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.
Zapoznajemy się z tematem lekcji w podręczniku.

Uwaga: Amelko Litwa i Białoruś zostały rozbite przeze mnie na 2 jednostki lekcyjne, dlatego też zapoznaj się z samym tematem a ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń rozwiążesz po następnej lekcji.
#############

(środa 6 maja 2020)

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze kulturowe Białorusi.
Notatka do lekcji:
1. Położenie Białorusi w Europie.
2. Cechy środowiska przyrodniczego Białorusi .
3. Walory przyrodnicze i kulturowe Białorusi.
4. Dziedzictwo kulturowe Białorusi .

W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.
Zapoznajemy się z tematem lekcji w podręczniku.

#############

(środa 13 maja 2020)

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Notatka do lekcji:

1. Położenie Ukrainy w Europie.
2. Rozwój i znaczenie gospodarki Ukrainy w Europie.
3. Historyczna przynależność Ukrainy na przełomie wieków.
4. Konflikty i ich konsekwencje na Ukrainie.
5. Problemy ludności na Ukrainie.
6. Atrakcje turystyczne Ukrainy.

W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.
Zapoznajemy się z tematem lekcji w podręczniku.


#############
20.05.2020

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

Notatka do lekcji:
1. Położenie Rosji na kuli ziemskiej.
2. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Rosji.
3. Znaczenie przemysłu Rosji.
4. Rozwój rolnictwa i przemysłu w Rosji.
5. Konflikt Ukraina- Rosja.
6. Atrakcje turystyczne Rosji.

W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.

#############
27.05.2020
Temat:  Relacje Polski z sąsiadami.
 
 Notatka do lekcji:
 1. Polska w relacjach z sąsiadami:
a) Polska- Niemcy,
b) Polska- Czechy,
c) Polska-  Słowacja,
d) Polska- Ukraina,
e) Polska- Białoruś,
f) Polska- Litwa,
g) Polska- Rosja,
2. Znaczenie Euroregionów.
3. Współpraca Polski z sąsiadami w ramach międzynarodowych organizacji.
 
W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.

Geografia (03_06)

#############
10 czerwca 2020

Temat: Film edukacyjny: „Czas jako następstwo ruchu obiegowego Ziemi”.
Drodzy uczniowie- Film znajduje się na YoutTube czas filmu to 11 minut i 27 sekund

#################################
Informatyka

24.03.2020

Zapraszam do zabawy w nowym programie -Scratch!
1. Otwórz program Scratch.
2. Zaloguj się na własne konto, które założyłyśmy na ostatnich zajęciach.
3. Kliknij na duszka „kota” po prawej stronie programu pod sceną.
4. Następnie po lewej stronie okna programu-na górze- przejdź na zakładkę skrypty i ułóż elementy zgodnie
z instrukcją pokazaną na karcie 1 (w załączniku na dole strony pod linią).
5. Uzupełnij stworzony skrypt o polecenia umieszczone na karcie 2 (w załączniku na dole strony pod linią)
6. Uruchom program (kliknij na „flagę” w skrypcie) i sprawdź jak działa?


#############
7.04.2020

Amelio!
1. Otwórz projekt wykonany na poprzedniej lekcji.
2. Pora dodać do projektu drugą postać. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie 3 (w załączeniu na dole strony pod linią).
3. Dodatkowo możesz dodać jeszcze jednego duszka wg własnego pomysłu – zduplikuj jak poprzednio, a następnie samodzielnie zmień jego wygląd. Zmodyfikuj skrypt tak, aby duszek poruszał się inaczej niż dwa poprzednie.
4. Pamiętaj o zapisaniu zmian przed zamknięciem programu.
 
5. Załóż konto e_mail!!!

Pozdrawiam
Dorota Sośnia

#################################
Muzyka

Muzyka (1.04.2020)
Muzyka (25_29_05)
Muzyka (8_12_06)
#################################
Technika

Technika (1.04.2020)
Technika (25_29_05)

#################################
plastyka
#################################
Religia

8.04.2020

Zadanie 2 proszę przesłać na adres e-mail: sp13ereligia@gmail.com
W tytule zapisz temat lekcji i klasę do której chodzisz.

   Bożena Dyr

Temat: Matka Boża Królowa naszych serc.
1.      Jeśli chcesz się dowiedzieć kim dla nas jest Maryja sprawdź link https://www.youtube.com/watch?v=-tgMzafvoII
2.      Na podstawie podręcznika s. 112 z tekstu: Maryja uczy nas wierności Chrystusowi odpowiedz na pytanie: Jak należy naśladować Maryję w wierności Chrystusowi? odpowiedź prześlij na adres e-mail  sp13ereligia@gmail.com  
3.      Wykonaj zadanie 2 w kartach pracy s.75
4.      Na podstawie podręcznika s. 113 wykonaj zadanie które znajdziesz w linku https://learningapps.org/view1971853
5.      Jeśli masz ochotę sprubuj swoich sił https://www.youtube.com/watch?v=V9k7CiGebVs&list=UU07cSCDKJxSm4Ys2AP_5xiw&index=9

##############
 Prace należy zrobić  do dnia 10.06.20r.
 
Witam ta lekcja jest opracowana na dwa sposoby, od Ciebie zależy z którego skorzystasz.
Pierwsza propozycja przepracowania lekcji znajduje się w linku, jeśli ją wykonasz nie obowiązują Cię zadnia z wersji drugiej.
 
Wersja I
adres  z lekcją  https://view.genial.ly/5ea08173075c7c0dc0e121ca/interactive-image-interactive-image
 
Wersja II
 
 Temat: " Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa" - św. Jan Paweł II

 1. Pomódl się za swoją szkolną koleżankę lub kolegę - Ojcze Nasz
 2. Zastanów się do kogo jesteś podobny i w jaki sposób.
 3. Odczytaj fragment Pisma Św. mówiący o stworzeniu człowieka Rdz 1,26-27.
 „ A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”
 1. Zapisz w Kartach Pracy - Notatki, odpowiedz na następujące pytania:
 - Czyim dziełem jest człowiek?
 - Do kogo podobny jest człowiek?
 - Co jest w nas obrazem Boga?
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 130 - Stworzeni na obraz Boga. Poznasz nauczanie Jana Pawła II dotyczące aktu stworzenia człowieka - jego godności.
 2.  Informacje dodatkowe, ułatwiające zrozumienie tekstu podręcznika.
Papież Jan Paweł II zawsze stawał w obronie ludzkiego życia. Wielokrotnie podkreślał, że każdy człowiek bez względu na to kim jest, co posiada, w jakiej części świata żyje zasługuje na szacunek i ma w oczach Boga „nieskończoną wartość”. Człowiek jest obdarzony przez Boga wielką godnością – godnością dziecka Bożego. Papież nazywa człowieka „drogą Kościoła (...), ponieważ człowiek — każdy bez wyjątku — został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony(...)” . Życie człowieka jest święte od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jan Paweł II wzywa nas, abyśmy stali na straży ludzkiego życia i godności człowieka. Zbliżający się VII Dzień Papieski będzie w tym roku obchodzony właśnie pod hasłem: „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. Już od kilku lat w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową zatrzymujemy się nad Jego nauczaniem, aby na nowo przypomnieć sobie słowa i posługę Papieża – Polaka.”
 1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 130 - Budować na Chrystusie i na jego podstawie wypełnij w Kartach Pracy s. 85 zadanie 1
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 131- Budować dom to znaczy : budować życie i wykonaj z Kart Pracy zadanie 2 s. 86 ale bez pracy w ramce
 3. Z podanych przykładów wypisz ( wykorzystaj miejsce Karty Pracy -Notatki) te, które: Stoją na straży godności człowieka
 • Jan Paweł II, który przebaczył swojemu zamachowcy
 • Młody chłopiec, który nie ustąpił starszej pani miejsca w tramwaju
 • Koleżanki, które wyśmiewają się z nowej uczennicy
 • Wnuczka, która odwiedza chorą babcię
 • Chłopiec, który pilnie się uczy
 • Pracodawca, który ze względu na swoje zyski nie wypłaca należnego wynagrodzenia
 • Chłopiec, który używa nieprzyzwoitych i wulgarnych słów
 
 1. Zapisz notatkę ( wykorzystaj miejsce Karty Pracy -Notatki):

Zostałem stworzony (-a) na obraz i podobieństwo Boga. Jestem jednością ciała i duszy, która jest nieśmiertelna. Każdy człowiek ma w oczach Boga ogromną wartość , którą nazywamy godnością. Jan Paweł II uczy nas, byśmy stali na straży ludzkiego życia i ludzkiej godności.

#################################

Załączniki artykułu

karta1 (pobrań: 15)
karta2 (pobrań: 26)
karta_3 (pobrań: 31)